Organisation och införande av ICC

Hur organiserar man ett ICC och införlivar denna med organisationens övriga verksamheter. Vilka problem upplevs man ha och hur kan dessa rättas till med ett ICC.

Gemensamt för organisationer som aktivt arbetar med integration i olika former är att samtliga upplever ett eller flera av följande problem:

 • Verksamheten saknar en samtalspartner när det gäller integration
 • Riktlinjer samt generella integrationsprocesser saknas. Ingen övergripande integrationsstrategi finns att förhålla sig till.
 • Brist på koordinering av integrationsaktiviteter. Ofta är detta en följd av att verksamheten består eller agerar i ”silos”, d.v.s. i projektform eller funktionsform med bristande koordinering mellan dessa ”silos”.
 • Begränsad återanvändning av utveckling, dokumentation, riktlinjer m.m. vilket också kan ge låg kvalitet i det som utvecklas samt hög underhållskostnad.
 • Kostnaden för integration är okänd
Dessa problem är vanligtvis för komplexa för att någon från organisationen ska kunna driva dem på egen hand vilket gör att problemen kvarstår och i många fall växer.

Nu finns en vedertagen metodik för att angripa detta ämne, kallad Integration Competence Centre (ICC). Fokus för ICC är ett tydligt sätt att arbeta med organisationsövergripande arkitektur och integrationsfrågor, vad gällande resultat, effekthemtagning samt kostnadskontroll. Nära kopplat till ett ICC bör också finnas en arkitekturgrupp där gemensam verksamhetsarkitektur, processbeskrivningar och informationsmodeller finns. Tillsammans med ICC säkrar arkitekturgruppen verksamhetens visioner och förändringsplaner. Detta gäller framför allt i större organisationer, men metodiken kan även användas i mindre organisationer.

Organisation av ICC

Vi anser att ICC bör ansvara för följande organisatoriska områden:

 • Styrning - Styrning och kontroll av integrationsarbetet inom organisationen
 • Leverans - leverantör av integrationstjänster
 • Drift - Leverantör av infrastruktur, drift och övervakning

Införande av ICC

Införande av ICC kan delas upp i ett antal steg:

 1. Skapa målbild med ICC. Varför behövs det? Hur ska det se ut?
 2. Förstudie där nulägesanalys jämförs med målbild och resulterar i en realiseringsplan.
 3. Skapande och drivande av ICC. Bemanning, funktioner, aktivitetsplanering, genomförande.
 4. Utvärdering och förbättring med ständig förbättringsfokus.
För att undvika att hamna i en situation där ICC snabbt känns för stort, och därmed oöverkomligt, väljer vi ofta att fokusera på steg 3 och 4 ovan, för att sedan jobba iterativt med samtliga steg. Med fokus på ständig förbättring och utvärdering, samt en medveten tillväxt, når man snabbast de mål man satt upp.