Skolinspektionen

Rättning nationella prov

Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att kontrollrätta slumpvis utvalda nationella prov för att se hur väl rättningarna är gjorda. Under hösten 2010 togs ett system baserat på SharePoint Server, SQL Server och BizTalk Server fram. Systemet hanterar inläsning och fördelning av prov, inloggning och rättning för lärare, inläsning av rättningsdata från SCB, omrättningsregler och statistik.

Lärarförmedlingen levererar filer med de lärare som ska rätta proven. I filerna finns information om vilket ämne och årskurs läraren rättar och även hur många prov han eller hon vill rätta. Filerna läses in av BizTalkservern. Samtidigt som lärarna läggs upp i databasen skapas en arbetsyta per lärare på SharePoint-servern. När alla är inlästa läggs de upp i ett externt AD med genererade användarnamn och lösenord. När de är upplagda går mail ut till varje lärare med inloggningsuppgifter.

Från SCB kommer filer som också läses in i databasen. De innehåller de rättningar som de ursprungliga lärarna har gjort.

Alla prov som ska kontrollrättas kopieras av respektive skola och skickas till Rikspolisstyrelsen som skannar proven efter det att alla rättningsanteckningar har redigerats bort. RPS skannar också metadata från provens omslag. Metadata och proven i form av PDF:er skickas via FTP till Skolinspektionen där de läses in av BizTalkservern. Så fort ett prov läses in fördelas provet till en lärare. Provet finns sedan för rättning på lärarens SharePoint-arbetsyta. Varje prov-typ hör ihop med en InfoPath-blankett där läraren gör rättningen efter bestämda regler.

Läraren kan rätta hälften eller delar av provet och sedan ta upp det igen och gå vidare. Men när det är klart skickas den tillbaka till BizTalk. Då jämförs resultatet med original-rättningen och om det avviker för mycket efter det regelverk som ställts upp så skickas det ut på omrättning till en annan lärare. Ett prov kan bara skickas på omrättning en gång.

Om det saknas lärare att fördela till så görs försök till ny fördelning med jämna mellanrum.

Till systemet hör en Windowsklient där man kan se saker som att det saknas lärare, hur många prov en lärare har kvar att rätta o s v. Man kan även ändra lärarens uppgifter och lägga på fler prov på en lärare eller fördela redan utdelade prov till andra lärare om den första läraren av någon anledning inte kan rätta vad hon/han fått fördelat till sig.

När rättningsomgången är klar tas statistiska rapporter fram ur systemet som ligger till grund för en rapport tillbaka till regeringen.